Feeding Europe with Fresh Veggies

AGRECOSELECT

Основната дейност на групата производители „АГРЕКОСЕЛЕКТ“ ООД e свързана с концентриране на предлагането и развитие на пазара на продуктите на членовете ѝ. Създадохме нашата група на производители (ГП) , за да обединим усилията си и да ползваме съвместно ресурсите си в посока самоутвърждаване и устойчиво развитие всяка една следваща година до прерастването на ГП в организация на производители (ОП).

Сега за нас е важно максимално правилно да оценяваме специфичните пазарни условия в България, в резултат на което да можем да идентифицираме непосредствените възможности за реализацията на нашата конкурентоспособна продукцията: български зеленчуци (домати, краставици, зеле и салата) и плодове (пъпеши и ягоди) за прясна консумация и преработвателната промишленост чрез инвестиционна подкрепа.

Известна е практиката в миналото дребните производители на плодове и зеленчуци да отглеждат културите си без да имат договори за реализация и да правят сериозни пазарни проучвания, което почти винаги води до периодични кризи на дефицит или свръхпредлагане. Te възприемат дейността си като поминък или допълнителен източник на доходи, което ги доближава до нестоковите стопанства, както и липсата на плановост, характерна за едрите стопанства.

„АГРЕКОСЕЛЕКТ“ ООД ще работи по Проект за признаване, одобрен от ДФ “Земеделие” , за насърчаване на производството на своите членове чрез въвеждане на нови модерни технологии, за въвеждане на добри земеделски практики и научни постижения, насочени към опазване на околната среда и законосъобразно управление на отпадъците, по-специално насочени към запазване на качеството на почвите, подпочвените води и ландшафта, както и защита и увеличаване биологичното разнообразие.

Partners